Zpracovatel & správce FINESHIP s.r.o. (Dodatek)

Přijetím objednávky potvrzujeme, že souhlasíme a uzavírám dohodu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném níže:

Smluvní strany:

Dopravce, tedy osoba disponující osobnímu údaji za účelem plnění smlouvy,

(dále jako "Zpracovatel")

a

FINESHIP s.r.o.

IČ: 04563638

se sídlem: Mikulovská 1106/107, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí

zapsaná u Krajského soudu v Plzni 4

zastoupená jednatelem Romanem Bierhanzlem

(dále jako "Správce")

(Správce a Zpracovatel také společně jako "smluvní strany", každý z nich samostatně jako "strana")

uzavřely tento dodatek ke Smlouvě v souladu s čl. 28 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen "Dodatek").

Článek I

Zpracování osobních údajů

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek Zpracovatele zpracovávat pro Správce osobní údaje, k nimž získá Zpracovatel přístup při poskytování služeb pro Správce blíže určených ve Smlouvě. Smlouvu může přitom být i smlouva ústní či konkludentní na základě konkrétní objednávky.

Článek II

Prohlášení Správce

1. Správce prohlašuje, že je Správcem osobních údajů podle příslušných ustanovení GDPR, resp. může být i zpracovatelem v situaci, kdy dochází k tzv. řetězení zpracovatelů.

2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou Správcem získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, že jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou Zpracovateli poskytovány jen v rozsahu nezbytném pro naplnění Správcem stanového účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit Zpracovatele ke zpracovávání osobních údajů v rozsahu v Dodatku stanoveném, za v Dodatku stanoveným účelem a na dobu také blíže určenou Dodatkem.

Článek III
Zpracování údajů

1. Správce opravňuje Zpracovatele po dobu účinnosti Smlouvy ke zpracování osobních údajů získaných Správcem v souvislosti s plněním povinností, získaných z veřejných zdrojů a výkonu práv podle Smlouvy, a to v souladu s pokyny Správce obsaženými ve Smlouvě popřípadě jakýmkoliv jiným způsobem Zpracovateli uloženými, a to v následujícím rozsahu:

a) odesílatel - celé jméno a příjmení včetně titulů

b) příjemce - celé jméno a příjmení včetně titulů

c) adresa odesílatele, příjemce

d) e-mailová adresa odesílatele, příjemce

e) telefonní číslo odesílatele, příjemce

f) název společnosti odesílatele, příjemce.

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 3.1 tohoto článku je Zpracovatel oprávněn zpracovávat pouze za účelem výkonu práv a povinností přesněji specifikovaných ve Smlouvě.

Článek IV
Práva a povinnosti stran

1. Správce se zavazuje poskytnout Zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění tohoto Dodatku a zajistit všechny technické, popřípadě organizační podmínky, které jsou nezbytně nutné pro plnění předmětu tohoto Dodatku či práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.

2. Informační povinnost podle čl. 13 GDPR ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány podle Smlouvy a Dodatku, bude plněna Správcem.

3. V případě, že subjektu údajů podá Správci či Zpracovateli námitky proti zpracování osobních údajů dle GDPR a Správcem bude námitka shledána za oprávněnou, zavazují se Správce i Zpracovatel odstranit závadný stav, a to bez zbytečného odkladu.

4. Zpracovatel se zavazuje, že na pokyn Správce, či v okamžiku kdy z jakéhokoliv důvodu pozbude Smlouva své platnosti či účinnosti, přestane zpracovávat poskytnuté osobní údaje a tyto údaje odstraní ze své dispozice, nebo osobní údaje anonymizuje ve smyslu GDPR, či je vrátí zpět Správci, nebude-li je třeba uchovat po přiměřenou dobu z důvodu plnění právní povinnosti, a to bez zbytečného odkladu od doručení takového pokynu, či od okamžiku ukončení platnosti nebo účinnosti Smlouvy. Volba ohledně způsobu naložení s osobními údaji je na Správci, v případě že Zpracovatel neobdrží informace o volbě Správce do 15 dnů od výše uvedené události, zpracovatel osobní údaje vymaže či anonymizuje.

5. Zpracovatel se zavazuje, že na pokyn Správce opraví nebo upraví osobní údaj, který bude zpracovávat, popřípadě na pokyn Správce umožní předání osobních údajů třetí straně ve strojově čitelné formě, a to bez zbytečného odkladu od doručení takového pokynu.

6. Nastane-li z jakéhokoliv důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí státního orgánu apod.) nutnost změny dohodnutých pravidel při plnění předmětu Smlouvy či Dodatku, zavazuje se Správce neprodleně o této skutečnosti Zpracovatele informovat. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě zahájit jednání o změně Smlouvy a Dodatku.

7. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění předmětu Smlouvy a Dodatku v souladu s GDPR s odbornou péčí, zavazuje se řídit se pokyny Správce a jednat v souladu s jeho zájmy. Zpracovatel je povinen upozornit Správce bez zbytečného odkladu na případnou nevhodnost pokynů Správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi vyplývajícími pro Správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů či správních orgánů.

8. Zpracovatel se zavazuje:

a) zpracovávat osobní údaje v takové podobě, v jaké je získá od Správce nebo z veřejných zdrojů,

b) zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,

c) zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny a

d) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tedy v zásadě po dobu, kdy budou údaje relevantní pro Správce (zejména po dobu, kdy půjde o jeho členy či vlastníky jednotek v domě spravovaných správcem).

9. Zpracovatel se zavazuje, že s ohledem na náklady na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelu zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, přijme vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající předmětu Smlouvy v souladu s čl. 32 GDPR. Zejména se Zpracovatel zavazuje chránit osobní údaje před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním, neoprávněným zpřístupněním předávaných, uložených nebo jinak Zpracovaných osobních údajů, nebo před neoprávněným přístupem.

10. Zpracovatel se zavazuje ohlásit jakékoliv podezření ohledně úniku osobních údajů přímo Správci, a to na e-mailovou adresu bierhanzl@fineship.cz a nejpozději do 24 hodin od zjištění takového ohrožení.

11. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu Správce třetím osobám osobní údaje, které obdržel od Správce, ani je jinak nezneužít. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího Zpracovatele, aniž by k tomu byly splněny podmínky čl. 29 odst. 2 a 4 GDPR. Na tyto případné Zpracovatele se v plném rozsahu vztahují ustanovení ohledně ochrany osobních údajů obsažených v tomto Dodatku včetně práva Správce provádět kontroly zabezpečení práce s osobními údaji, a je povinen zajistit, aby tyto třetí osoby všechny tyto povinnosti dodržovaly.

12. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a zároveň ji zajistit u všech osob, které při oprávněném výkonu své činnosti přicházejí do styku s osobními údaji podle Smlouvy v souladu s GDPR.

13. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých Správcem bude zajištěna v souladu s GDPR.

14. Zpracovatel se zavazuje umožnit Správci provedení kontroly technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů a neveřejných informací shromážděných a zpracovávaných podle Smlouvy, a to na základě předchozího oznámení Správce 10 (deset) pracovních dní před danou kontrolou. Toto probíhá seznámením s vedením databází a s vnitřními směrnicemi.

15. Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů, ohlašování porušení tohoto zabezpečení, při posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem.

16. Zpracovatel se zavazuje poskytnout v potřebném rozsahu a bez zbytečného odkladu Správci součinnost nezbytnou k naplnění jednotlivých práv subjektů údajů nebo pro součinnost s dozorovým úřadem.

Článek V
Salvátorská klauzule

1. Bude-li kterékoli ustanovení Dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z Dodatku a ostatní ustanovení Dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

Článek VI
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Doba trvání Dodatku se plně řídí dobou trvání Smlouvy.

2. Zpracovatel je bez zbytečného odkladu po ukončení účinnosti Smlouvy povinen osobní údaje poskytnuté na základě Smlouvy buď vymazat, nebo je vrátit Správci a vymazat všechny jejich existující kopie, to vše za předpokladu, že po Zpracovateli nebude právní řád požadovat jejich uchování.

3. Veškeré změny a doplnění Dodatku vyžadují písemnou dohodu všech smluvních stran, s výjimkou změn kontaktních údajů.

4. Dodatek je vyhotoven a podepsán ve 2 (dvou) shodných vyhotoveních v jazyce českém, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážně míněné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Zpracovatel:                                                                                 Správce:

V ....................... dne ....................                                                     V ....................... dne ....................